దొంగలను పట్టించిన ‘లవ్ సింబల్స్’

హైదరాబాద్ : ఆటోపై ఉన్న లవ్ సింబల్స్ ముగ్గురు దొంగల ‘గుర్తు’ల్ని పట్టించాయి. ...