పాటల రచయిత ఆశయం!

పాటంటే అతనికి ప్రాణం. గేయ రచయితగా మంచి స్థానానికి చేరుకోవాలనే ఆశయంతో ...