ఆకాశ్.. అన్ని పరీక్షలూ పాస్!

* గగనతలంలో చిన్న యూఏవీనీ ధ్వంసం చేసిన క్షిపణి * సైన్యం అమ్ములపొదికి ...