అలాస్కాలో భూకంపం, సునామీ హెచ్చరిక!

లాస్ ఎంజెలెస్: ఆలాస్కా తీరప్రాంతాన్ని భూప్రకంపనలు కుదిపేసాయి. అలాస్కాలో ...