భారత్‌ – జపాన్‌ స్మార్ట్ నగరాల వారసత్వ ఒప్పందం

క్యోటో:భారత్‌ – జపాన్‌ స్మార్ట్ నగరాల వారసత్వ ఒప్పందం కుదిరింది.  ...