పోలీసు ఉద్యోగాల్లో స్త్రీలకు 33% కోటా

గుజరాత్ సీఎం ఆనందీబెన్ ప్రకటన స్త్రీలకు పోలీసుశాఖలో 33% కోటా దేశంలో ఇదే ...