షరపోవాకు షాక్

యుఎస్ ఓపెన్‌లో మరో సంచలనం! షరపోవా కథ ముగిసింది. ఐదో సీడ్ రష్యా భామకు ...