నాయకత్వానికి నిలువెత్తు!

చెదరిపోని గుండె బలం… నాయకత్వానికి నిలువెత్తు రూపం.. మేరునగ ధీరుడు  ...